مراحل ثبت پروپوزال

 

1-  تعیین موضوع با نظر استاد راهنما

2- ثبت پیشینه (استعلام عنوان پایان نامه مبنی بر عدم تکراری بودن) و دریافت تاییدیه از استاد راهنما و مدیر گروه می بایست قبل از ارائه پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی صورت پذیرد.

3- تکمیل فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال) زیر نظر استاد راهنما

4- تائید و امضای فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال) توسط استاد راهنما و استاد مشاور

5- ارائه فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال) به واحد تحصیلات تکمیلی

6- تصویب پروپوزال توسط گروه مربوطه (دانشجو حداقل ۶ ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه مربوطه می تواند از پایان نامه خود دفاع کند)

7- ثبت پروپوزال در سامانه ملی ثبت پایان‎نامه، رساله و پیشنهاده بعد از تصویب در گروه مربوطه و ارائه به واحد تحصیلات تکمیلی

 

لینک سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده:  http://sabt.irandoc.ac.ir

 

تذکر:

دانشجویانی که برگه پیشینه پژوهش با امضا استاد راهنما و مدیر گروه را تحویل واحد تحصیلات تکمیلی ندهند، مجاز به ارائه پروپوزال به گروه مربوطه نمی باشند.