فرم ها و آئین نامه های پژوهشی

فرم شماره 1-1- اعلام تالیف

Word PDF

فرم شماره 1-2- اعلام ترجمه

Word PDF

فرم شماره 2-1- اطلاعات تالیف کتاب

Word PDF

فرم شماره 2-2- اطلاعات ترجمه کتاب

Word PDF

فرم شماره 3-1- ارزیابی اثر تالیفی

Word PDF

فرم شماره 3-2- ارزیابی اثر ترجمه

Word PDF