آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

 آیین نامه انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی


مقدمه
به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه هاي کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینههاي مناسب براي فعالیتهاي جمعی علمی، همچنین بهرهگیري از توانمندي و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاري انجمنهاي علمی دانشجویی حوزههاي مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت میپردازند.


بخش اول: تعاریف، اهداف و کلیات


ماده 1- انجمنهاي علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیتهاي علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.
تبصره 1- در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی میتواند تشکیل شود.
تبصره 2- در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقمند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته هاي باشند می توانند طبق ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده 2- اتحادیه انجمن هاي علمی، تشکیلاتی دانشجویی، غیر انتفاعی و بین دانشگاهی و متشکل از دبیران انجمنهاي علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این آیین نامه و دستورالعمل آن تشکیل می شود و به فعالیت می پردازد.
ماده 3 فعالیتهاي علمی عبارتند از:
1- مناظره و نقد علمی
2- هماندیشی و نشستهاي تخصصی
3- مطالعات و پژوهشهاي علمی
4- نشر و ترویج یافتههاي علمی
5- فعالیتهاي کمک آموزشی
تبصره- برخی از مصادیق و عرصههاي فعالیت انجمنهاو اتحادیههاي انجمنهاي علمی عبارتند از:
1- برگزاري دورههاي آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههاي تخصصی
2- برگزاري و همکاري در اجراي جشنوارهها، کنفرانسها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)
3- تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرمافزارهاي رایانهاي و فیلمهاي علمی آموزشی
4- برنامهریزي و اجراي بازدیدهاي علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوري
5- اطلاعرسانی در خصوص کلیه فعالیتهاي مرتبط با اهداف انجمن
6- حمایت و تشویق مادي و معنوي از ابتکارات، خلاقیتهاي علمی، فعالیتهاي پژوهشی و اختراعات دانشجویان

ماده 4- اهداف تشکیل و فعالیت انجمنها و اتحادیههاي انجمنهاي علمی عبارتند از:
1- ایجاد زمینههاي مناسب براي شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهرهگیري از توانمندي ایشان در تقویت و تحقق فضاي علمی دانشگاه
2- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهاي علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها
3- حمایت از فعالیتهاي علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش
4- تقویت و تحکیم پیوندهاي نظام آموزش عالی با بخشهاي مختلف جامعه
5- تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهرهگیري از توان علمی اعضاي هیأت علمی


بخش دوم: ارکان و تشکیلات


ماده 5- دانشجویان کلیه گرایشها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاهی اعضاي انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار میروند.
ماده 6- شوراي مدیریت انجمن علمی متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علیالبدل است که با انجام انتخابات از میان اعضاي انجمن، با رأي مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا براي مدت یک سال انتخاب میشوند.
تبصره- اعضاي اصلی و علیالبدل در رشتههایی با فراگیري بیش از 500 دانشجو متشکل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل خواهد بود.
ماده 7- وظایف شوراي مدیریت عبارتند از:
1- جذب دانشجویان علاقهمند و خلاق به فعالیتهاي علمی پژوهشی و ایجاد انگیزه براي مشارکت در اینگونه فعالیتها
2- برنامهریزي، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت بر فعالیتهاي ادواري و سالانه انجمن
3- برقراري ارتباط مستمر با دیگر انجمنهاي علمی دانشجویی و انجمنهاي علمی تخصصی داخل و خارج دانشگاهها
4- برقراري ارتباط با نهادها و سازمانهاي خارج از دانشگاه براي انجام فعالیتهاي مشترك
5- برنامهریزي و پیشنهاد همکاري براي اجراي طرحهاي پژوهشی و مطالعاتی
6- تصویب اساسنامه انجمن علمی و اخذ تأیید آن از مدیریت فرهنگی دانشگاه
7- همکاري و ارتباط مستمر با مدیر و اعضاي هیأت علمی گروه آموزشی ذیربط براي تحقق اهداف و فعالیتهاي علمی انجمن (موضوع ماده 3)
8- تشکیل کمیتههاي مختلف کاري و نظارت بر عملکرد آنها
9- برگزاري انتخابات شوراي مدیریت دوره بعد
10- حفظ و نگهداري وسایل و تجهیزات انجمن، تصویب هزینههاي مالی برنامهها، تنظیم و ارائه گزارش مالی انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدیر فرهنگی دانشگاه
11- تدوین برنامههاي سالانه و ارائه آن به مدیر فرهنگی

ماده 8- شوراي مدیریت انجمن یکی از اعضاي خود را به عنوان دبیر شورا انتخاب میکند و به رئیس دانشکده و مدیر فرهنگی دانشگاه اعلام میکند.
ماده 9- دبیر انجمن مسئولیت برگزاري جلسات شوراي مدیریت انجمن و پیگیري و نظارت بر اجراي مصوبات آن، شرکت در جلسات شوراي دبیران انجمنهاي علمی دانشکده یا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي مدیریت را بر عهده دارد. همچنین دبیر انجمن مسئول انجام کلیه امور حقوقی و اداري انجمن است.
ماده 10  شوراي دبیران:
در دانشگاههایی که حداقل 5 انجمن علمی دانشجویی تشکیل شده باشد شوراي دبیران انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمنهاي علمی دانشجویی تشکیل میشود.
تبصره- دانشکدههایی که حداقل 3 انجمن علمی داشته باشند میتوانند شوراي دبیران انجمنهاي علمی دانشکده را تشکیل دهند که وظایف شوراي دبیران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفویض میگردد.
ماده 11- یک نفر از اعضاي شوراي دبیران دانشکده به انتخاب ایشان به عنوان دبیر این شورا انتخاب میشود که به نمایندگی از این شورا در شوراي دبیران انجمنهاي علمی دانشگاه شرکت میکند.
تبصره- دبیر شوراي دبیران هر دانشکده به تعداد انجمنهاي علمی آن دانشکده در شوراي دبیران دانشگاه داراي حق رأي میباشد.
ماده 12- شوراي دبیران انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورا انتخاب مینمایند که براساس آیین نامه داخلی شورا فعالیت خواهد کرد.
ماده 13- دبیران شوراي دبیران انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاهها حداقل سالی یک بار به دعوت اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم جهت بررسی مسائل، مشکلات عمومی انجمنها، انتقال تجربیات و برنامهریزي جهت طرحها و برنامه هاي مشترك تشکیل جلسه میدهند.
ماده 14- انجمنهاي علمی دانشجویی رشتههاي مشابه میتوانند نسبت به تشکیل اتحادیه انجمنهاي علمی دانشجویی آن رشته ها اقدام نمایند که ضوابط و شرایط تأسیس اتحادیه در چارچوب این آییننامه و دستورالعمل تشکیل و فعالیت اتحادیه انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه ها تعیین خواهد شد.

ماده 15- وظایف شوراي دبیران

1- پیشنهاد و تصویب طرحهاي مشترك و هماهنگی در اجراي آن برنامهها
2- انتخاب نمایندگان شوراي دبیران براي شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه
3- معرفی یک نفر ناظر براي هیأت اجرایی انتخابات انجمنهاي علمی دانشجویی
4- تصویب آییننامه داخلی مشترك انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه و آییننامه داخلی شوراي دبیران در چارچوب این آیین نامه
5- ایجاد هماهنگی و رسیدگی به مسائل بین انجمنهاي علمی دانشجویی

6- نظارت بر حسن عملکرد انجمنهاي علمی دانشجویی (امور مالی، حفظ و استفاده صحیح از اموال و تجهیزات، اجراي آیین نامه داخلی و ...) و ارائه گزارش به کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه
بخش سوم: ضوابط تشکیل و فعالیت انجمنها و اتحادیه هاي علمی دانشجویی
ماده 16- براي تأسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل 5 نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضاي خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و در صورت عدم وجود این پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشی دانشکده ارائه میدهند. معاون دانشکده در صورت عدم تأسیس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشی مربوطه موافقت خود را براي تأسیس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبتنام داوطلبان شوراي مدیریت و برگزاري انتخابات اقدام مینماید.
تبصره 1- در صورت عدم وجود هر یک از معاونان فوقالذکر، به صلاحدید رئیس دانشکده یکی از معاونان عهده دار وظایف خواهد شد.
تبصره 2- انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کلیه دانشکدهها در آبانماه هر سال برگزار میشود. معاونت دانشجویی و فرهنگی زمان دقیق برگزاري انتخابات را اعلام میکند.
ماده 17- معاون دانشکده صلاحیت نامزدها را بر طبق مفاد این آییننامه بررسی و احراز و پس از اعلام اسامی نامزدها انتخابات را با اعلام قبلی برگزار میکند. نتایج آن طی صورتجلسهاي تنظیم و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال میشود.
تبصره 1- فقط دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته مورد نظر حق رأي و حق داوطلب شدن را دارا میباشند.
تبصره 2- نخستین شوراي مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاري انتخابات باید اساسنامه انجمن را تدوین و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال نماید.
ماده 18- اداره امور فرهنگی پس از تأیید انتخابات و اساسنامه، انجمن را در لیست انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه ثبت و به دانشکده اعلام خواهد کرد. مدیر گروه آموزشی مربوط نسبت به صدور حکم اعضاي شوراي مدیریت براي مدت یک سال اقدام
مینماید.
ماده 19- شرایط داوطلبان عضویت در شوراي مدیریت انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل میباشد:
الف- شرایط عمومی:
1- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط
2- عدم عضویت در شوراي مرکزي دیگر تشکلهاي دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی
تبصره- اعضاي شوراي مرکزي دیگر تشکلها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاري انتخابات انجمنهاي علمی و پذیرش آن میتوانند داوطلب عضویت در شوراي مدیریت انجمن علمی شوند.
3- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر.
4- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی براي دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

ب- شرایط اختصاصی

داوطلبان باید حداقل داراي یکی از شرایط ذیل باشند:
1- معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد.
2- داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده (اعم از تألیف یا ترجمه) در نشریات دانشجویی، دانشگاهی و ...
تبصره- تأیید علمی بودن محتواي مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام خواهد شد.
3- اجرا یا همکاري در اجراي یک طرح پژوهشی به تأیید کارفرما یا مجري طرح
4- تألیف یا همکاري در تألیف یا ترجمه کتاب
5- داوطلب از دانشجویان استعدادهاي درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد.
ماده 20- مجوز برنامهها و فعالیتهایی که در سطح دانشکده برگزار میشود توسط معاون دانشکده و در صورتی که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدیر فرهنگی پس از تأیید معاون دانشکده و در صورتی که در سطح ملی یا فرا دانشگاهی برگزار شود. توسط کمیته حمایت و نظارت از انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه پس از تأیید مدیر فرهنگی صادر میشود.
ماده 21- فعالیتهاي انجمنهاي علمی دانشجویی در چارچوب این آییننامه و صرفاً در عرصههاي علمی مجاز میباشند و هرگونه فعالیت صنفی، سیاسی و .... توسط انجمنها تخلف محسوب میشود.
ماده 22- میزان و نحوه حمایت مالی از طرحهاي مصوب انجمنهاي علمی دانشجویی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میباشد.
ماده 23- یک ماه قبل از پایان مدت قانونی فعالیت شوراي مدیریت انجمن، این شورا با تشکیل هیأت اجرایی انتخابات شامل یک نماینده از اعضاي شوراي مدیریت (با شرط عدم داوطلبی)، یک نماینده از نماینده شوراي دبیران دانشگاه یا دانشکده و یک نماینده از طرف معاون دانشکده نسبت به برگزاري انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشکده ارسال خواهد کرد.
تبصره- در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مدیریت یکی از دانشجویان آن رشته را به عنوان نماینده در هیأت اجرایی انتخاب میکنند.
ماده 24- در صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتراض در کلیه مراحل انتخابات مدیر امور فرهنگی مرجع پیگیري میباشد.
تبصره- در صورت باقی ماندن اختلاف، کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه مرجع تصمیمگیري نهایی خواهد بود.
ماده 25- جهت تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشتهاي 5 نفر از دانشجویان به عنوان هیأت مؤسس دلایل توجیهی، اساسنامه پیشنهادي و تقاضاي خود را به معاون دانشکده ارائه و پس از تأیید ایشان به منظور تصمیمگیري براي کمیته نظارت و حمایت از انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه ارسال میشود. در صورت موافقت کمیته با تشکیل انجمن علمی بین رشته هاي مراتب به دانشکده اعلام و هیأت مؤسس نسبت به فراخوان عضویت در انجمن اقدام خواهد کرد.

ماده 26- پس از عضوگیري و تصویب نهایی اساسنامه در مجمع عمومی، اعضاي انجمن که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را دارا میباشند، میتوانند داوطلب عضویت در شوراي مدیریت انجمن شده و پس از تأیید نهایی صلاحیت توسط هیأت اجرایی، انتخابات برگزار خواهد شد.
تبصره 1- فقط اعضاي انجمن حق رأي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند.
تبصره 2- شرایط داوطلبان عضویت در انجمن علمی دانشجویی بین رشتهاي باید در اساسنامه پیشنهادي اعلام شده باشد.

بخش چهارم: شوراي حمایت و نظارت بر انجمنها و اتحادیههاي علمی دانشجویی

ماده 27- براي حمایت از انجمنهاي علمی دانشجویی و نظارت بر آنها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئیس شورا)، معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام الاختیار وي، مدیرکل دفتر امور فرهنگی (نائب رئیس)، مدیرکل دانشجویان داخل، دبیر کمیسیون انجمنهاي علمی وزارت علوم، کارشناس مسئول امور انجمنها و اتحادیه هاي علمی دانشجویی، سه تن از دبیران اتحادیه ها به انتخاب شوراي دبیران اتحادیه هاي انجمنهاي علمی دانشجویی تشکیل میشود. دبیرخانه این کمیته در اداره کل امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وظایف این کمیته عبارتند از:
1- سیاستگذاري و تعیین خط مشیهاي کلان انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاههاي کشور در چارچوب سیاست توسعه علمی و قانون برنامه.
2- ارزیابی فعالیتها و نظارت بر کمیته هاي نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاهها براساس گزارشهاي مستند و سایر روشها.
3- تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از همایشهاي کشوري و نشستهاي علمی انجمنها
4- اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمنهاي علمی دانشجویی با انجمنهاي علمی استادان و پژوهشگران و انجمنهاي علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهاي دیگر.
5- تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاههاي کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
ماده 28- هیأت مؤسس اتحادیه حداقل 3 تن از نمایندگان انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در یک رشته علمی معین میباشد که درخواست مجوز تأسیس و فعالیت را به شوراي حمایت و نظارت بر انجمنها و اتحادیههاي علمی دانشجویی وزارت علوم (موضوع ماده 27 این آییننامه) ارائه مینماید. محتواي این درخواست مشتمل بر موارد زیر است:
1- تقاضاي عضویت بیش از نیمی از تشکلهاي علمی موجود آن رشته در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به همراه نامه تأیید هر یک از انجمنها که بر مبناي آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تأسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد.
2- ارائه پیشنویس اساسنامه اتحادیه که به امضاي تشکلهاي متقاضی عضویت رسیده باشد.

ماده 29- شوراي حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیأت مؤسس و شوراي مرکزي موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام مینماید و موافقت با تأسیس موقت یا دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبیرخانه به اطلاع مؤسسان خواهد رساند.
ماده 30- تأسیس، شرایط انتخاب شوندگان، شوراي مرکزي، انتخابات، تشکیلات و ارکان، اساسنامه و انحلال اتحادیه هاي انجمنهاي علمی دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به تصویب شوراي حمایت و نظارت بر انجمنها و نظارت بر انجمنها و اتحادیه هاي علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براساس این آییننامه خواهد رسید، تعیین میشود.
ماده 31- به منظور حمایت و نظارت فعالیتهاي انجمنهاي علمی دانشجویی، کمیتهاي در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته)
2- مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)
3- مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه
4- مدیرکل امور آموزشی دانشگاه
5- یک نفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه
6- دو نماینده از شوراي دبیران انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه به انتخاب ایشان
تبصره 1- حکم اعضاي کمیته توسط رئیس دانشگاه صادر میشود.
تبصره 2- در دانشگاههایی که براي امور انجمنهاي علمی دانشجویی واحدي مستقل ایجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات کمیته شرکت میکند.
تبصره 3- اعضاي انتخابی کمیته براي مدت یک سال انتخاب میشوند.
ماده 32- وظایف کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل است:
1- نظارت بر حسن عملکرد انجمنهاي علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره 1- در صورتی که شوراي مدیریت انجمن علمی یا شوراي دبیران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمایند، کمیته حمایت و نظارت براي بار اول به شوراي مدیریت انجمن یا شوراي دبیران تذکر شفاهی یا کتبی (حسب مورد) میدهد. در صورت تکرار تخلف براي بار دوم اخطار کتبی میدهد و در صورت تکرار و دریافت اخطار سوم، دبیر انجمن یا دبیر شوراي دبیران باید در کمیته حمایت و نظارت دلایل اقدام خود را توضیح دهند. در صورتی که انجمن یا شوراي دبیران نتوانند کمیته را قانع نمایند کمیته به شرح ذیل درباره انجمن تصمیم خواهد گرفت:
الف) انحلال شوراي مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شوراي مدیریت را برگزار نماید. (اعضاي شوراي مدیریت منحل شده نمیتوانند نامزد انتخابات شوند).

ب) چنانچه تخلفی انضباطی متوجه شخص حقیقی از اعضاي شوراي مدیریت یا اعضاي شوراي دبیران باشد، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.
تبصره 2- مرجع تجدید نظر در آراي کمیته حمایت و نظارت شوراي فرهنگی دانشگاه است.
2- بررسی و تصویب برنامههاي پیشنهادي انجمنهاي علمی دانشجویی که در سطح فرا دانشگاهی، ملی یا بینالمللی برگزار می گردد.
3- سیاستگذاري و تعیین خط مشیهاي کلان انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور.
4- برنامهریزي و هماهنگی مسائل بنیادي و مستمر انجمنهاي علمی دانشجویی (تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهاي جامعه، جلب حمایتهاي مالی، تشویق و تقدیر از انجمنهاي علمی فعال و طرحهاي برگزیده و ...)
5- پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه به ریاست دانشگاه
6- پیشنهاد بودجه سالیانه انجمنهاي علمی به ریاست دانشگاه براساس برنامههاي ارائه شده به مدیریت امور فرهنگی و برنامه مدون انجمنها.


1387 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوري رسید و از تاریخ ابلاغ به /9/ این آییننامه در 32 ماده و 21 تبصره در تاریخ 18 دانشگاهها قابل اجرا است.