گروه عمومی

کادر علمی:

 

اکبر جولایی

 

منوچهر زمانی

 

آلاله اصغری

 

ام کلثوم فرجی

 

سپیده واگذاری

 

زهرا درواج

 

شیرزاد نیازآذری

 

عباس خلیلی

 

رضا نوروزیان

 

اشکان قربانی

 

الهه کاظمی