گروه روانشناسی

مدیر گروه(کارشناسی ارشد/کارشناسی):

 

دکتر هدی بابائی کفاکی/دکتر زهرا رجب پور عزیزی

 

کادر علمی:

 

دکتر یارعلی دوستی

دکتر میترا مصلحی جویباری

دکنر محمدرضا اسماعیل نیا

حسن نورالهی

فاطمه فتحی

فریده فلاح هتکه لویی

مصطفی بهرام زاده 

محمدرضا ذبیحی

گلشن اصغرزاده