گروه روانشناسی

مدیر گروه:

 

حسنعلی نوراللهی

 

کادر علمی:

 

زهرا رجب پور عزیزی

 

منصوره قدمی ارطه

 

معصومه دومهری

 

مصطفی بهرام زاده

 

فریده فلاح هتکه لویی

 

سیده آسیه جعفری طوسی