گروه مدیریت

مدیر گروه(کارشناسی ارشد/کارشناسی):

 

دکتر پیمان برزگر کلیجی/مصطفی عابدینی

 

کادر علمی:

 

دکتر سید فاطمه شاه بازاده زعفرانی

دکتر سید علی نبوی چاشمی

دکتر مریم بالوئی

دکتر مهستا جوادیان

دکتر ناهید ساروی مقدم

دکتر یاسر ابراهیمیان

----------------------------------------

خدیجه فریدونی

نجمه عباسی واسکسی

نهرو دارائی

موسی محسن پور