گروه حسابداری

مدیر گروه(کارشناسی ارشد/کارشناسی):

 

دکتر مهدیس نیکزاد قادیکلایی 

 

کادر علمی:

 

دکتر الهام منصوری نیا

دکتر کریم ایمانی

بهرام شعبانی دیزآبادی

 میلاد قلی نژاد

 مهشید احمدپور

 نجمه شریفی اسدی

 کریم آراسته