کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین سال 1403

◀️ کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین


🟩 علوم تربیتی

🔶 12875 - مدیریت آموزشی (کد ضریب 3)


🟩 حقوق

🔷 13487 - حقوق خصوصی (کد ضریب 1)

🔷 13564 - حقوق بین الملل (کد ضریب 2)🟩 روانشناسی

🔶 14285 - روان شناسی عمومی (کد ضریب 1)

🔶 14430 - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی (کد ضریب 5)

🔶 14538 - روان شناسی تربیتی (کد ضریب 6)


🟩 حسابداری

🔷 14708 - حسابداری (کد ضریب 1)

🔷 14772 - حسابرسی (کد ضریب 2)


🟩 مدیریت

🔶 15185 - مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (کد ضریب 1)

🔶 15222 - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی (کد ضریب 1)

🔶 15265 - مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک (کد ضریب 1)

🔶 15269 - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی (کد ضریب 1)

🔶 15542 - مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی (کد ضریب 2)

🔶 15688 - مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (کد ضریب 3)

🔶 15859 - مدیریت مالی (کد ضریب 6)

🔶 15884 - مالی گرایش بانکداری (کد ضریب 6)