کلاسهای درسی روز شنبه، مورخ ۲۸ بهمن ماه، برگزار میگردد.