کارگاه حضوری کتابخوانی

 

کارگاه حضوری کتابخوانی

 

((دوره جدید))

 

اولین جلسه دوره جدید کتابخوانی ساعت 12:30

  در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت

(1402/2/20)

در سالن اجتماعات مؤسسه برگزار می گردد.

  حضور اساتید و دانشجویان علاقمند زینت بخش

این کارگاه دانشجوئی می باشد.

 

 

معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی فروردین