کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین سال 1401

◀️ کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین

 

12927- مدیریت آموزشی (کد ضریب 3)

 

13564 - حقوق خصوصی (کد ضریب 1)

13634 - حقوق بین الملل (کد ضریب 2)

 

14312 - روان شناسی عمومی (کد ضریب 1)

14447 - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی (کد ضریب 5)

14548 - روان شناسی تربیتی (کد ضریب 6)

 

14712 - حسابداری (کد ضریب 1)

14782 - حسابرسی (کد ضریب 2)

 

15177 - مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (کد ضریب 1)

15219 - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل (کد ضریب 1)

15265 - مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک (کد ضریب 1)

15269 - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی (کد ضریب 1)

15538 - مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی (کد ضریب 2)

15679 - مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (کد ضریب 3)

15843 - مدیریت مالی (کد ضریب 6)

15869 - مالی گرایش بانکداری (کد ضریب 6)