معارفه معاون آموزشی

جلسه معارفه معاون آموزشی جدید در تاریخ 8 شهریور 1400 برگزار گردید. در این جلسه دکتر احسانی ریاست موسسه طی حکمی خانم دکتر سیده فاطمه شاه بازاده را به عنوان معاون آموزشی معرفی نمودند. همجنین در این جلسه اعضای هیات رییسه هم حضور داشتند.