کد رشته های بدون کنکور (سوابق تحصیلی شرط معدل) کارشناسی ارشد سال 99 موسسه فروردین (ورودی بهمن)

◀️ حسابداری

۱۴۷۱۳ - حسابداری

۱۴۷۶۴ - حسابرسی

 

◀️ مدیریت

۱۵۲۱۵ - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

۱۵۲۵۶ - مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

۱۵۲۶۳ - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

۱۵۶۵۷ - مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

۱۵۸۴۴ - مالی گرایش بانکداری