کد رشته های موسسه فروردین در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش

🔴 کد رشته های موسسه فروردین در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 

◀️ حقوق

۱۳۶۵۴ - حقوق خصوصی (کد ضریب ۱)

۱۳۷۱۶ - حقوق بین الملل (کد ضریب ۲)

 

◀️ روانشناسی

۱۴۳۴۳ - روانشناسی عمومی (کد ضریب ۱)

۱۴۵۲۸ - روانشناسی تربیتی (کد ضریب ۶)

 

◀️ حسابداری

۱۴۷۱۳ - حسابداری (کد ضریب ۱)

۱۴۷۶۴ - حسابرسی (کد ضریب ۲)

 

◀️ مدیریت

۱۵۱۸۱ - مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (کد ضریب ۱)

۱۵۲۱۵ - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل (کد ضریب ۱)

۱۵۲۵۶ - مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک (کد ضریب ۱)

۱۵۲۶۳ - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی (کد ضریب ۱)

۱۵۶۵۷ - مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (کد ضریب ۳)

۱۵۸۲۷ - مدیریت مالی (کد ضریب ۶)

۱۵۸۴۴ - مالی گرایش بانکداری (کد ضریب ۶)