کد رشته محلهای تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد سال 98 موسسه فروردین

 

 

13651 - حقوق خصوصی

 

14291 - روانشناسی عمومی

 

14469 - روانشناسی تربیتی14635 - حسابداري14705 - حسابرسي15106 - مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي15199 - مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي15587 - مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات15754 - مديريت مالي