خرید ژتون غذا

 

از روز شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۱۸

 

دریافت ژتون وعده نهار فقط از طریق سامانه تغذیه امکانپذیر است.

 

لذا دانشجویان گرامی میبایست یک روز قبل با مراجعه به سامانه تغذیه

 

جهت خرید ژتون اقدام نمایند