نامه معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص اعتبار مدارک موسسات آموزش عالی