مراحل ثبت پروپوزال

1- تعیین موضوع با نظر استاد راهنما


2- تکمیل فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال)


3- تائید و امضای فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال) توسط استاد راهنما و استاد مشاور


4- ارائه فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال) به قسمت تحصیلات تکمیلی


5- تصویب پروپوزال توسط گروه مربوطه


6- ثبت پروپوزال در سامانه پیشینه پژوهش (لینک زیر)، امضا و تائید استاد راهنما مبنی بر عدم تکراری بودن موضوع


http://pishine.irandoc.ac.ir


7- ثبت پروپوزال در پایگاه ثبت پیشنهاده (Proposal) (لینک زیر) و ارائه به قسمت تحصیلات تکمیلی


http://sabt.irandoc.ac.ir