مراحل ثبت پروپوزال

 

1-  تعیین موضوع با نظر استاد راهنما

2- تکمیل فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال) زیر نظر استاد راهنما

3- تائید و امضای فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال) توسط استاد راهنما و استاد مشاور

4- ارائه فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال) به واحد تحصیلات تکمیلی

5- تصویب پروپوزال توسط گروه مربوطه (دانشجو حداقل ۶ ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه مربوطه می تواند از پایان نامه خود دفاع کند)

6- ثبت پروپوزال در سامانه ملی ثبت پایاننامه، رساله و پیشنهاده و ارائه به واحد تحصیلات تکمیلی

لینک سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده:  

http://sabt.irandoc.ac.ir

 

تذکر:

دانشجویانی که برگه پیشینه پژوهش با امضا استاد راهنما و مدیر گروه را تحویل واحد تحصیلات تکمیلی ندهند، مجاز به ارائه پروپوزال به گروه مربوطه نمی باشند.