مراحل تعیین استاد راهنما

1- دانشجو موظف است حداكثر تا پایان نيمسال اوّل تحصيلی، استاد راهنمای خود را انتخاب كند.

2- استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد به پیشنهاد دانشجو (تکمیل فرم تعیین استاد راهنما و ارائه به واحد تحصیلات تکمیلی) و با تائید شورای تحصیلات تکمیلی تعیین می شود.

3- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تائید شورای تحصیلات تکمیلی انتخاب می شود.

4- دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و پس از تایید گروه مربوطه انتخاب نماید.