اردوی زیارتی مشهد مقدس (خواهران)

photo ۲۰۱۷-۱۲-۱۰ ۱۳-۵۰-۳۷
photo ۲۰۱۷-۱۲-۱۰ ۱۳-۵۰-۴۲