انتصاب دکتر مجتبی احسانی به ریاست دانشگاه فروردین

با انتخاب هیات امنا و همچنین موافقت وزیر محترم علوم، آقای دکتر مجتبی احسانی، بمدت چهار سال به سمت ریاست موسسه منصوب گردیدند. این حکم در روز شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۷ توسط آقای دکتر امیدوار، ریاست محترم هیات امنا، به ایشان ابلاغ گردید