بازدید علمی گروه مدیریت (صنعتی-بازرگانی) از کارخانه فولاد نور

IMG 1456
IMG 1486
IMG 1490
IMG 1542