مراحل پایان نامه

 

⚪️ پيش شرط دفاع از پایان نامه ⚪️

 

1- گذراندن كليه ی واحدهای درسی

2- كسب ميانگين كلّ بالای ۱۴

3- تصویب طرح پایان نامه (پروپوزال) در گروه مربوطه در زمانهای مقتضی

4- دفاع از پایان نامه به شرطی امکانپذیر است كه دانشجو پایان نامه را حداقل در یک نيمسال تحصيلی اخذ كرده باشد

5- رعایت فاصله زمانی حداقل ۶ ماهه از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه مربوطه

6- پیش از دفاع، دانشجویان موظفند کل متن پایان نامه خود را در سامانه همانند جو به نشانی tik.irandoc.ac.ir همانندجویی کنند.

7- ارائه پرینت نتیجه همانندجویی با بیشینه زیر 40% همانندی با امضا استاد راهنما و ارائه به واحد تحصیلات تکمیلی

8- دانشجو حداقل سه هفته قبل از تاریخ دفاع، موظف به مراجعه به واحد تحصيلات تکميلی دانشگاه و تحویل فرم مربوطه (فرم درخواست دفاع از پایان نامه) و انجام مراحل اداری آن است.

 

⚪️ مراحل بعد از دفاع پایان نامه ⚪️

 

1- در صورت نياز به اصلاحات، دانشجو موظف است حداكثر ظرف یک ماه آن را اعمال نماید.

2- فرم تعهد نامه ی اصالت پایان نامه را امضا و در آغاز پایان نامه درج نماید.

3- ثبت پایان نامه در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده به نشانی http://sabt.irandoc.ac.ir

4- تحویل یک نسخه صحافی شده ی پایان نامه به کتابخانه دانشگاه