گروه مدیریت

مدیر گروه(کارشناسی ارشد/کارشناسی):

 

دکتر پیمان برزگر کلیجی/مصطفی عابدینی

 

کادر علمی:

 

دکتر سیدعلی نبوی چاشمی

دکتر مریم بالوئی

دکتر مهستا جوادیان

دکتر علیرضا فلاح پور

دکتر عباس نادری

خدیجه فریدونی

نجمه عباسی واسکسی