اساتید

گروه حسابداری:

 

دکتر سیدحسن صالح نژاد (مدیر گروه)

 

دکتر بهرام محسنی

 

دکتر علی ذبیحی

 

گروه مدیریت:

 

دکتر میثم شیرخدایی (مدیر گروه)

 

دکتر سیدعلی نبوی چاشمی

 

دکتر پیمان برزگر کلیجی

 

دکتر عباس نادری

 

دکتر سید یاسر ابراهیمیان

 

دکتر مریم بالوئی

 

دکتر مهستا جوادیان

 

گروه ریاضی:

 

دکتر سیدحسن ساداتی

 

گروه اقتصاد:

 

دکتر مجتبی احسانی

 

گروه روانشناسی:

 

دکتر میترا مصلحی (مدیر گروه)

 

دکتر علی دوستی

 

دکتر محبوبه مظفری

 

دکتر نادری