چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد

 

◀️ حقوق

- چارت دروس حقوق خصوصی

- چارت دروس حقوق بین الملل

 

◀️ روانشناسی

- چارت دروس روانشناسی تربیتی

- چارت دروس روانشناسی عمومی

 

◀️ حسابداری

- چارت دروس حسابداری

- چارت دروس حسابرسی

 

◀️ مدیریت

- چارت دروس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

- چارت دروس مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

- چارت دروس مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

- چارت دروس مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

- چارت دروس مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

- چارت دروس مدیریت مالی

- چارت دروس مالی گرایش بانکداری