گروه حقوق

 

مدیر گروه(کارشناسی ارشد/کارشناسی):

 

دکتر سمیه ظهوری/فرشاد دارائی قادیکلایی

 

کادر علمی:

 

دکتر حسین فروغی نیا

دکتر محمدرضا اسماعیل پور

دکتر حسن فلاح زاده

راهبه طبری جویباری

نورعلی شکری افرا 

محسن نوروزی

علی پیردهی 

علی ناظری

فاطمه قدمی نجارکلائی

محمد کاظم زاده