کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین سال 1402

◀️ کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین

🟩 علوم تربیتی

🔶 12930- مدیریت آموزشی (کد ضریب 3)


🟩 حقوق

🔷 13567 - حقوق خصوصی (کد ضریب 1)

🔷 13638 - حقوق بین الملل (کد ضریب 2)🟩 روانشناسی

🔶 14325 - روان شناسی عمومی (کد ضریب 1)

🔶 14455 - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی (کد ضریب 5)

🔶 14566 - روان شناسی تربیتی (کد ضریب 6)


🟩 حسابداری

🔷 14753 - حسابداری (کد ضریب 1)

🔷 14824 - حسابرسی (کد ضریب 2)


🟩 مدیریت

🔶 15230 - مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (کد ضریب 1)

🔶 15272 - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی (کد ضریب 1)

🔶 15317 - مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک (کد ضریب 1)

🔶 15321 - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی (کد ضریب 1)

🔶 15592 - مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی (کد ضریب 2)

🔶 15738 - مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (کد ضریب 3)

🔶 15902 - مدیریت مالی (کد ضریب 6)

🔶 15927 - مالی گرایش بانکداری (کد ضریب 6)