زمان حضور گروه های آموزشی

 

🔴 قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد

 

با توجه به حضور کلیه اساتید محترم گروه های آموزشی در موسسه، از هفته آینده دانشجویان گرامی میتوانند بر طبق برنامه زمانی ذیل در موسسه حضور یافته و نسبت به انجام امور آموزشی و پژوهشی (پایان نامه) اقدام نمایند.

 

1⃣ گروه مدیریت دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۳

 

2⃣ گروه روانشناسی سه شنبه ها ساعت ۱۲-۱۰

 

3⃣ گروه حقوق سه شنبه ها ساعت ۱۲-۱۰

 

4⃣ گروه حسابداری سه شنبه ها ساعت ۱۳-۱۲