روزهای کاری موسسه در ایام تابستان

 

 

دانشگاه در ماه های تیر و مرداد 

 

روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته دایر بوده

 

و جهت انجام امور آموزشی و اداری می بایستی در این روزها مراجعه نمایید