كد رشته محلهاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد سال 97 موسسه فروردین

 

13506 - حقوق بین الملل

 

14028 - روانشناسی عمومی

 

25868 - روانشناسی تربیتی14348 - حسابداري14410 - حسابرسي14768 - مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي14853 - مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي15199 - مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات15352 - مديريت مالي