بیستمین جلسه کتابخوانی

 

بیستمین جلسه کتابخوانی با عنوان کتاب ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

 

نوشته اریک امانوئل اشمیت در روز سه شنبه ۹۶/۸/۲۳ در سالن همایش برگزار گردید.