زمان انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۷

 


زمان انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۷ به شرح ذیل می باشد:


الف) کاردانی و کارشناسی: ۱۹ الی ۲۱ شهریور ۹۶

میزان شهریه علی الحساب پنج میلیون ریال (۵۰۰.۰۰۰ تومان)


ب) کارشناسی ارشد: ۱۹ الی ۲۱ شهریور ۹۶

میزان شهریه علی الحساب هفت میلیون ریال (۷۰۰.۰۰۰ تومان)

 

* دانشجویانی که در موعد مقرر فوق،  انتخاب واحد ننمایند مشمول جریمه معادل یک میلیون ریال (۱۰۰.۰۰۰ تومان) میگردند.