تغییر زمان امتحانات روز پنجشنبه 9 شهریور به روز شنبه 11 شهریور

 

امتحانات روز پنجشنبه 9 شهریور

 

به روز شنبه 11 شهریور

 

طبق همان شماره صندلی اعلامی تغییر یافت.