میزان شهریه مقطع کارشناسی

 

میزان شهریه یک ترم (ثابت + متغیر) مقطع کارشناسی و کاردانی

 

حداقل 550/000 تومان

 

حداکثر 750/00 تومان

 

وام صندوق رفاه دانشجوئی:

 

هر ترم 200/000 تومان (حداکثر 1/400/000 تومان در کل دوره)