تغییر ساعت امتحان روز جمعه دوم تیرماه

 

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند

بدلیل همزمانی امتحان روز جمعه با برگزاری راه پیمایی روز قدس

کلیه امتحانات جمعه 96/04/02

از ساعت 12:30 ظهر شروع می گردد.