کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین

 

حسابداری

14472

 

حسابرسی

14539

 

مدیریت مالی

15454

 

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

14905

 

مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

14987

 

مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

15303

 

روانشناسی

14154