میزان شهریه مقطع کارشناسی ارشد

 

میزان شهریه یک ترم (ثابت + متغیر) مقطع کارشناسی ارشد

 

حداقل 1/350/000 تومان

 

حداکثر 1/500/00 تومان

 

وام صندوق رفاه دانشجوئی:

 

حداکثر 1/500/000 تومان در کل دوره تحصیل (3 ترم 500/000 تومان)

 

وام کم بهره (4 درصد) بانک رسالت:

 

حداکثر 2/000/000 تومان در کل دوره تحصیل