ارائه تائیدیه انتخاب واحد تا تاریخ 96/02/15

 

دانشجویان گرامی تا تاریخ 15/02/96 مهلت دارند

نسبت به انجام تسویه حساب و دریافت تائیدیه انتخاب واحد و تحویل آن به واحد آموزش اقدام نمایند.

در غیر اینصورت واحد آموزش هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.