کلاسهای تربیت بدنی

کلاسهای تربیت بدنی پنجشنبه ها طبق برنامه زیر تشکیل میگردد:

(تاریخ شروع کلاس 24 فروردین و تاریخ امتحان 4 خرداد میباشد)

 

- خواهران (گروه بندی توسط استاد در سالن انجام میپذیرد)

o تربیت بدنی 1 (2 سانس): 8:30 الی 10 » 10 الی 11:30

o تربیت بدنی 2 (3 سانس): 8:30 الی 10 » 10 الی 11:30 » 11:30 الی 13

 

- برادران (گروه بندی توسط استاد در سالن انجام میپذیرد)

o تربیت بدنی 1 : 13 الی14:30

o تربیت بدنی2 (3 سانس): 13 الی14:30 » 14:30 الی 16 » 16 الی 17:30

 

آدرس سالن : انتهای خیابان تهران - سالن بهنام (طیبی)

 

** ضمناً سرویس ایاب و ذهاب (خواهران) از جلوی درب دانشگاه مهیا میباشد **