زمانبندی صدور گواهی

صدور گواهینامه پایان تحصیلات فقط  روزهای دوشنبه و چهارشنبه

 

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل هر روز تا قبل ظهر و دریافت آن روز بعد از درخواست