تکمیل پرونده دانشجویی

کلیه دانشجویانی که نقص پرونده دارند هرچه سریعتر نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند، در غیر اینصورت از دریافت هرگونه خدمات آموزشی از جمله کارت ورود به جلسه امتحانی محروم می باشند.