ارائه تاییدیه انتخاب واحد

قابل توجه کلیه دانشجویان

تمامی دانشجویان موظف به دریافت تاییدیه انتخاب واحد از پرتال خود بوده و پس از تایید به کارشناس رشته مربوطه تحویل نمایند