اردوی زیارتی مشهد مقدس آذر 96 (خواهران)

photo ۲۰۱۷-۱۲-۱۰ ۱۳-۵۰-۳۷
photo ۲۰۱۷-۱۲-۱۰ ۱۳-۵۰-۴۲