اعضای هیات علمی

 

گروه روانشناسی گروه حقوق گروه حسابداری گروه مدیریت گروه اقتصاد گروه ریاضی

دکتر هدی

بابائی کفاکی

فرشاد

دارائی قادیکلائی

دکتر کریم

ایمانی 

دکتر یاسر

ابراهیمیان جلودار 

دکتر مجتبی

احسانی 

دکتر سیدحسن

ساداتی سیدمحله 

دکتر یارعلی

دوستی

راهبه

طبری جویباری 

بهرام

شعبانی دیزآبادی 

دکتر مریم

بالوئی 

   

دکتر زهرا

رجب پور عزیزی

دکتر حسین

فروغی نیا

دکتر مهدیس

نیکزاد قادیکلائی 

دکتر پیمان

برزگر کلیجی 

   

دکتر میترا

مصلحی

 دکتر حسن

فلاح زاده

 

دکتر مهستا

جوادیان 

   
 

 دکتر رشید

عنیات تبار

 

دکتر ناهید

ساروی مقدم 

   
     

دکتر سیده فاطمه

شاه بازاده زعفرانی