اساتید

گروه حسابداری:

 

دکتر مهدیس نیکزاد قادیکلایی (مدیر گروه)

 

دکتر کریم ایمانی

 

گروه مدیریت:

 

دکتر پیمان برزگر کلیجی (مدیر گروه)

 

دکتر سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی (معاون آموزشی)

 

دکتر عباس نادری

 

دکتر سید یاسر ابراهیمیان

 

دکتر مریم بالوئی

 

دکتر ناهید ساروی مقدم

 

دکتر مهستا جوادیان

 

گروه ریاضی:

 

دکتر سیدحسن ساداتی

 

گروه اقتصاد:

 

دکتر مجتبی احسانی

 

گروه روانشناسی:

 

دکتر هدی بابائی کفاکی (مدیر گروه)

 

دکتر علی دوستی

 

دکتر میترا مصلحی جویباری

 

دکتر زهرا رجب پور عزیزی 

 

گروه حقوق:

 

دکتر حسین فروغی نیا (مدیرگروه)

 

دکتر رشید عنایت تبار

 

دکتر میثم آرایی

 

دکتر نازیلا تقوی