طرح توسعه آتی

امور عمراني دانشگاه

◊ تامين فضاي آموزشي مناسب و احداث دانشگاه در زميني با مساحت بيش از 13000 مترمربع
◊ ساخت کتابخانه دانشگاه و سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي آن
◊ طراحي سالن آمفي تاتر و واحد سمعي و بصري

امور دانشجوئي و فرهنگي

تقاضاي شديد جوانان براي ورود به دانشگاه از يك سو و كمبود امكانات رفاهي از سوي ديگر اوليا دانشگاه را برآن واميدارد كه علاوه بر تعديل هزينه ها براي پاسخ گوئي به مطالبات دانشجوئي با برنامه ريزي دقيق به طور منطقي و اصولي گام بردارند

براي رفاه بيشتر دانشجويان و كاهش اضطرابهاي عمومي در بين دانشجويان سعي مي شود كه در امر اياب و ذهاب آنان تمهيداتي فراهم گردد.
گسترش فضا و امكانات سلف سرويس و رسيدگي به امور تغذيه دانشجويان
افزايش فضاي خوابگاهي وتجهيز آن جهت رفاه كليه دانشجويان
گسترش طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي
افزايش و گسترش تعداد طرح هاي ملي و منطقه اي به ويژه همكاري دو جانبه با كشورهاي حاشيه درياي خزر
انتشار مجلات علمي – پژوهشي مشترك با انجمن هاي علمي كشور
گسترش طرح هاي مشترك مطالعات و تحقيقات پيش دانشگاهي
حمايت لازم از انتشار آثار تاليفي و ترجمه اي اعضاي هيئت علمي و مجموعه مقالات همايش هاي علمي برگزار شده در دانشگاه و گزارش هاي علمي