چارت دروس

√ کاردانی

حسابداری

اموربانکی

مدیریت بازرگانی

 

√ کاردانی فنی حرفه ای

حسابداری بازرگانی

تربیت بدنی

 

√ کارشناسی ناپیوسته

حسابداری علمی-کاربردی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت بیمه

مدیریت جهانگردی

 

√ کارشناسی پیوسته

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی