صدور کارت دانشجویی

🔴 اطلاعیه

دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت دانشجویی میتوانندبا در دست داشتن یک قطعه عکس، از تاریخ ۱۷ آبان الی ۳۰ آبان به واحد آموزش مراجعه نمایند.


"مدت زمان فوق تمدید نمیگردد"