برگزاری همایش تخصصی

برگزاری همایش تخصصی حقوق با سخنرانی جناب آقای سیدعلی باقری تبار (نماینده کانون مازندران درشورای کمسیون کانون وکلای اسکودا) باحضور بهرام ولیپور نایب رییس کانون وکلا

 

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)